Yhtiökokous

EPV Energia Oy:n ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous, joka valitsee hallituksen ja päättää lakisääteisten asioiden lisäksi myös muista yhtiöjärjestyksessä erikseen määritellyistä asioista.

Hallitus

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lakien, yhtiöjärjestyksen sekä yhtiökokouksen päätösten mukaisesti. Lisäksi hallitus valvoo yhtiön toimintaa ja hallintoa, päättää strategiasta, toimintapolitiikasta, merkittävistä investoinneista ja rahoituksesta. Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitukseen kuuluu 10–12 varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä. Myös varajäsenillä on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Hallituksen puheenjohtajan nimeää suurin osakas. Varapuheenjohtajan hallitus nimeää keskuudestaan.

Hallituksen jäsenet:

 • Olli Arola, johtaja
 • Stefan Damlin, toimitusjohtaja
 • Vesa Hätilä, toimitusjohtaja (varapuheenjohtaja)
 • Miapetra Kumpula-Natri, europarlamentaarikko (puheenjohtaja)
 • Pekka Manninen, toimitusjohtaja
 • Mikko Rajala, energiajohtaja
 • Anders Renvall, toimitusjohtaja
 • Joakim Strand, kansanedustaja
 • Markku Vartia, johtaja
 • Janne Kangasaho, toimitusjohtaja

Varajäsenet:

 • Ahti Källi, toimitusjohtaja
 • Hannu Linna, toimitusjohtaja
 • Matti Rasimus, johdon neuvonantaja
 • Kari Roos, johtaja
 • Jukka Ylitalo, toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja ja yhtiön johtoryhmä

Yhtiön toimitusjohtaja on DI Rami Vuola ja hänen sijaisensa talousjohtaja KTM ja insinööri Markku Källström. Muut johtoryhmän jäsenet ovat:

 • Sami Kuitunen, DI
 • Frans Liski, DI
 • Reima Neva, DI
 • Niko Paaso, DI
 • Mats Söderlund, DI

Tytäryhtiöhallinto

EPV Energia Oy:n konserniin kuuluvilla tytär- ja osakkuusyhtiöillä on omat hallintoelimensä, joiden työhön ja valvontaan EPV osallistuu aktiivisesti.

Tilintarkastajat

EPV:n varsinaisiksi tilintarkastajiksi on valittu Tatu Huhtala, KHT ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tarkastajana Mikko Rytilahti, KHT. Varatilintarkastajat ovat Anders Svennas, KHT ja Kristian Berg, KHT.

Henkilöstö

EPV Energia -konsernin henkilöstön osaamisen ylläpitäminen on keskeisessä roolissa, jotta liiketoiminnan jatkuva kehittäminen on mahdollista. Henkilöstöstrategiamme tavoitteena on varmistaa henkilöstön sitoutuneisuus, motivaatio ja jatkuva kehittyminen. Pyrimme takaamaan terveellisen ja turvallisen työympäristön yhdessä tekemisen kulttuuria vaalien.

Yhtiössä on seurattu säännöllisesti yli kolme vuotta henkilöstön työtyytyväisyyttä erilaisilla henkilöstökyselyillä. Henkilöstötutkimusten mukaan EPV on innostava työpaikka. Henkilökuntamme koostuu alansa ammattilaisista, ja monipuolista kokemusta energia-alalta löytyy yli neljältä vuosikymmeneltä. Pätevä ja ammattitaitoinen henkilöstömme on yrityksemme tärkein voimavara.

Henkilöstön keskeiset tehtävät:

 • Energianhankinta ja tasehallinta
 • Voimalaitosomaisuuden tehokas hallinnointi
 • Sähköverkon luotettava käyttö
 • Uusien liiketoimintamallien kehittäminen

Henkilöstön tavoitteet:

 • Tuottaa lisäarvoa yhtiön osakkaille ohjaamalla omistuksia
 • Valvoa omistuksiin liittyviä toimintakokonaisuuksia
 • Oman osaamisen kehittäminen
 • Kannustavan työilmapiirin ylläpitäminen

EPV Energia -konsernin henkilöstön henkilökunnan lukumäärä oli vuoden aikana keskimäärin 101 (71) henkilöä. Vuoden 2018 lopussa

 • EPV Energian palveluksessa oli 51 (43) henkilöä,
 • EPV Alueverkon palveluksessa 3 (3) ja
 • Tornion Voima Oy:n palveluksessa 21 (22) henkilöä.
 • Tilikauden aikana perustetun tytäryrityksen, Seinäjoen Voima Oy:n, palveluksessa oli vuoden lopussa 27 henkilöä.

Koko konsernin henkilöstöstä vuoden 2018 lopussa oli toimihenkilöitä yhteensä 76 ja työntekijöitä yhteensä 26.