KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA €20182017
Liiketoiminta
Liiketulos2 741 009,3417 676 314,55
Oikaisut liiketulokseen (1)31 012 533,1219 286 283,66
Käyttöpääoman muutos (2)-7 453 720,153 004 416,34
Saadut osingot176 115,38855 827,00
Saadut korot419 349,18480 286,51
Maksetut korot-3 432 505,65-2 655 088,66
Muut rahoitustuotot ja -kulut-3 357 839,40-2 995 886,83
Verot-77 417,09-219 805,11
Liiketoiminnan rahavirta20 027 524,7335 432 347,46
Investoinnit
Osakkeiden ostot-41 738,40-2 670 008,00
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-48 639 048,19-114 762 916,33
Investointiavustukset67 501,000,00
Pysyvien vastaavien luovutustulot13 966 562,911 153 541,47
Lainasaamisten lisäys(-) tai vähennys(+)-6 553 265,00-6 553 265,00
Investointien rahavirta-41 199 987,68-122 832 647,86
Rahoitus
Osakeanti17 903 300,006 355 300,00
Pitkäaikaisten lainojen nostot74 578 369,6482 322 168,86
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-45 969 130,44-21 406 428,74
Lyhytaikaisten lainojen nostot3 500 000,000,00
Korollisten saamisten lisäys (-) tai vähennys (+)0,00-420 000,00
Rahoituksen rahavirta50 012 539,2066 851 040,12
Rahavarojen muutos28 840 076,25-20 549 260,28
Likvidit varat 1.1.50 693 761,3771 243 021,65
Likvidit varat 31.12.79 533 837,6250 693 761,37
(1) Oikaisut liiketulokseen
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta3 152 456,585 599,73
Poistot ja arvonalentumiset27 412 539,3319 167 908,45
Pysyvien vastaavien myyntivoitot(-) tai -tappiot(+)-19 391,20242,26
Erät, joihin ei liity maksua466 928,41112 533,22
31 012 533,1219 286 283,66
(2) Käyttöpääoman muutos
Korottomien saamisten lisäys(-) tai vähennys(+)-15 843 175,85-1 889 631,30
Vaihto-omaisuuden lisäys(-) tai vähennys(+)-115 690,15-261 587,47
Korottomien velkojen lisäys(+) tai vähennys(-)8 505 145,855 155 635,11
-7 453 720,153 004 416,34