EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA €20182017
Liiketoiminta
Liiketulos-5 168 286,01-1 942 304,35
Oikaisut liiketulokseen (1)3 597 970,503 199 773,87
Käyttöpääoman muutos (2)1 785 116,80-715 243,47
Saadut osingot176 115,38855 827,00
Saadut korot 389 113,60396 128,16
Maksetut korot-810 164,77-900 576,99
Muut rahoitustuotot ja -kulut-1 188 213,23-1 493 116,47
Liiketoiminnan rahavirta-1 218 347,73-599 512,25
Investoinnit
Osakkeiden ostot-11 394 238,40-19 784 784,86
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-64 721,11-4 843 256,63
Investointeihin liitt. lyhytaik. korottomien velkojen lis.(+) tai väh.(-)-2 521 890,50-8 511 675,33
Pysyvien vastaavien luovutustulot13 215 642,911 158 227,21
Lainasaamisten lisäys(-) tai vähennys(+)-6 553 265,00-6 553 265,00
Investointien rahavirta-7 318 472,10-38 534 754,61
Rahoitus
Pitkäaikaisten lainojen nostot2 083 938,7923 167 297,38
Pitkäaikaisten korottomien velkojen lis. (+) tai väh. (-)-50 000,00100 000,00
Korollisten saamisten lisäys(-) tai vähennys(+)-3 546 905,931 887 023,34
Saadut konserniavustukset6 028 314,643 822 906,40
Maksullinen osakeanti17 903 300,006 355 300,00
Rahoituksen rahavirta22 418 647,5035 332 527,12
Rahavarojen muutos13 881 827,67-3 801 739,74
Likvidit varat 1.1.14 570 378,0618 372 117,80
Likvidit varat 31.12.28 452 205,7314 570 378,06
(1) Oikaisut liiketulokseen
Poistot ja arvonalentumiset3 126 998,303 199 531,61
Pysyvien vastaavien myyntivoitot(-) tai -tappiot(+)470 972,20242,26
3 597 970,503 199 773,87
(2) Käyttöpääoman muutos
Korottomien saamisten lisäys(-) tai vähennys(+)-5 444 299,722 914 251,25
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+) tai vähennys(-)7 229 416,52-3 629 494,72
1 785 116,80-715 243,47