EPV Tuotantoverkko Oy:n eriytetty sähköverkkotoiminnan tilinpäätös sähkömarkkinalain 32 § mukaisesti.

TULOSLASKELMA €1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
LIIKEVAIHTO3 055 460,263 367 821,06
Liiketoiminnan muut tuotot30 200,0010 200,00
Materiaalit ja palvelut-1 651 291,97-1 617 403,69
Henkilöstökulut0,008 548,80
Poistot ja arvonalentumiset-250 325,74-243 468,24
Liiketoiminnan muut kulut-481 822,45-688 359,89
LIIKETULOS702 220,10837 338,04
Rahoitustuotot ja -kulut-7 999,92-10 352,80
TULOS ENNEN
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA694 220,18826 985,24
Tilinpäätössiirrot
Annetut konserniavustukset-725 750,660,00
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus31 530,48149 605,83
-694 220,18149 605,83
Tuloverot
Tilikauden verot0,00-195 311,12
TILIKAUDEN TULOS0,00781 279,95
TASE €31.12.201831.12.2017
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet154 637,09174 341,49
Aineelliset hyödykkeet4 477 454,484 128 075,82
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ4 632 091,574 302 417,31
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset452 770,33442 371,16
Rahat ja pankkisaamiset4 948 001,952 202 324,44
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ5 400 772,282 644 695,60
10 032 863,856 947 112,91
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma1 600 000,001 600 000,00
Edellisten tilikausien tulos784 164,292 884,34
Tilikauden tulos0,00781 279,95
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ2 384 164,292 384 164,29
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero4 035 705,814 067 236,29
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma3 612 993,75495 712,33
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ3 612 993,75495 712,33
10 032 863,856 947 112,91
RAHOITUSLASKELMA €20182017
Liiketoiminta
Liiketulos702 220,10837 338,04
Oikaisut liiketulokseen (1)230 325,74243 468,24
Käyttöpääoman muutos (2)2 381 131,5927 808,17
Maksetut korot0,00-10 388,35
Saadut korot0,0035,55
Muut rahoituserät-7 999,920,00
Välittömät verot0,00-195 311,12
Liiketoiminnan rahavirta3 305 677,51902 950,53
Investoinnit
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-580 000,000,00
Pysyvien vastaavien luovutustulot20 000,000,00
Investointien rahavirta-560 000,000,00
Rahoitus
Lyhytaikaisten korollisten velkojen lis.(+) tai väh.(-)725 750,660,00
Saadut ja maksetut konserniavustukset-725 750,660,00
Rahoituksen rahavirta0,000,00
Rahavarojen muutos2 745 677,51902 950,53
Likvidit varat 1.1.2 202 324,441 299 373,91
Likvidit varat 31.12.4 948 001,952 202 324,44
(1) Oikaisut liiketulokseen
Poistot ja arvonalentumiset250 325,74243 468,24
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) tai -tappiot (+)-20 000,000,00
230 325,74243 468,24
(2) Käyttöpääoman muutos
Korottomien saamisten lisäys(-) tai vähennys(+)-10 399,17624 392,35
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis.(+) tai väh.(-)2 391 530,76-596 584,18
2 381 131,5927 808,17