EMOYHTIÖN TASE €31.12.201831.12.2017Liitetieto
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet5 527 642,976 330 288,079
Aineelliset hyödykkeet47 092 805,5851 541 593,4610
Sijoitukset12
Osuudet saman konsernin yrityksissä152 135 549,39140 783 049,39
Osuudet omistusyhteysyrityksissä144 484 723,66155 766 663,34
Muut osakkeet ja osuudet5 195 791,325 369 572,56
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ354 436 512,92359 791 166,82
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset45 236 232,9039 171 521,8014
Lyhytaikaiset saamiset28 280 571,4243 568 111,8715
Rahat ja pankkisaamiset28 452 205,7314 570 378,06
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ101 969 010,0597 310 011,73
456 405 522,97457 101 178,55
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA16
Osakepääoma13 773 219,8013 468 863,70
Osakeanti0,00421 044,10
Ylikurssirahasto51 932 551,8451 932 551,84
Arvonkorotusrahasto1 244 855,671 244 855,67
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto191 144 359,28197 891 671,28
Vararahasto5 272 584,105 272 584,10
Muut rahastot yhteensä196 416 943,38203 164 255,38
Edellisten tilikausien tulos16 634 552,2915 827 266,58
Tilikauden tulos1 095,09807 285,71
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ280 003 218,07286 866 122,98
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero19 033 458,9119 607 674,39
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma110 592 924,97121 222 622,1818
Lyhytaikainen vieras pääoma46 775 921,0229 404 759,0019
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ157 368 845,99150 627 381,18
456 405 522,97457 101 178,55